Velo Birchler

Stevens

"Jura"  Fully  29er

Schaltung Shim XT/SLX 30G

Bremsen Shim BR-M615

Fr. 2799.-  Jetzt Fr. 2380.-

   

"Riva" Fully  27.5er

Schaltung Shim XT/SLX 30G

Bremsen Shim BR-M615

Fr. 2799.-  Jetzt Fr. 2380.-

   

"Kid Sport"  20" + 24"

Schaltung Shim 21-G

Fr. 440.- (549.-)